31.08.2017

Нов адрес на ОИК Руен

Уведомяваме всички, че Общинска избирателна комисия Руен се премести на следния адрес:

8540 с. Руен, ул. "Първи май" 18, сграда на Община Руен, вход ляв (зала на бивша банка)

08.09.2017

Приключила регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство Скалак на 08.10.2017 г.

   Общинската избирателна комисия - Руен съобщава, че на 07.09.2017 г. след 17:00 часа приключи регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство Скалак на 08.10.2017 г.

   Регистрираните за участие партии по ред на входирани заявления са:

   1. Движение за права и свободи - ДПС;

   2. ПП ДОСТ;

   3. ПП ГЕРБ

   4. ВОЛЯ

   Напомняме, че съгласно чл. 87, ал. 1, т. 14 от ИК и във връзка с чл. 464, т. 6 от ИК, срокът за издигане на кандидати чрез предложения от вече регистрираните партии е 12.09.2017 г. (до 17:00 часа)

07.09.2017

Изтеглен жребий за номериране на партиите и коалициите от ЦИК за частичните местни избори

Общинска избирателна комисия - Руен съобщава, че на 05.09.2017 г. със свое решение 4881-МИ, на основание чл. 423, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия определи поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частични избори за кметове, насрочени на 8 октомври 2017 г.

Текст на решението:

https://www.cik.bg/bg/decisions/4881/2017-09-05

Съгласно чл. 423, ал. 2 от Изборния кодекс номерата на местните коалиции и иницитивните комитети за издигане на независими кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от ОИК.

04.09.2017

Регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в частичните месни избори в с. Скалак

Общинска избирателна комисия Руен напомня, че до 07.09.2017 г. до 17:00 часа (вкл. ) тече регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичен избор на кмет на кметство с. Скалак. напомняме, че съгласно хронограмата за частичните избори на 08.10.2017 г. партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите на 25.10.2015 г. , подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори до 17:00 часа на 02.09.2017 г. , а нерегистираните за участие в изборите на 25.10.2015 г. подават в ЦИК заявление за регистрация до 17:00 часа на 02.09.2017 г.

27.10.2015

Съобщение

ОИК-РУЕН обявява на  01.11.2015 г.  балотаж за избор на кмет на кметство в селата с.Просеник и с.Разбойна

25.10.2015

ДО ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ!

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ:

 

НА ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ ЧЛЕН НА СИК ДА УКАЗВА, ЧЕ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА

 

НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ, АКО Е В СПИСЪКА ЗА РЕФЕРЕНДУМ.

23.10.2015

Заседание на ОИК Руен

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Руен на 23 октомври 2015 г. е насрочено за 11:30 часа.

19.10.2015

Обучение на СИК в Руен

ОТНОСНО: Определяне на реда, дата, час и място за провеждане на обучение на членовете на СИК, назначена за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год.

Предвид Решение № 2525-МИ/НР/08.10.2015 год. на Централната избирателна комисия относно приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. и Решение № 2523-МИ/НР/08.10.2015 год. на Централната избирателна комисия относно приемане на Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., и на основание чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинска избирателна комисия – Руен,

  ОПРЕДЕЛЯ:

 Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. в Община Руен, да се проведе на 21.10.2015 год. (сряда) от 9:00 часа в сградата на Общинска служба „Земеделие”, новата зала.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначената секционна избирателна комисия, в това число председател, зам. председател, секретар.

05.10.2015

Условията и реда за участие на ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, глава 7 от Изборния кодекс и Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия уведомява всички регистрирани партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че до 23.10.2015 г. ще бъдат регистрирани застъпници, както следва:

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Застъпниците се регистрират в съответната ОИК чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (ИЗТЕГЛИ ТУК Приложение № 68-МИ от изборните книжа, подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 5. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 6. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).
 7. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.

 

05.10.2015

Условията и реда за участие на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден (ИЗТЕГЛИ ТУК примерно пълномощно - незадължително). Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 4. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид (ИЗТЕГЛИ ТУК списък), като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 5. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 6. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 7. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 8. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.
01.10.2015

Заседание на ОИК Руен

  На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с писмо от ЦИК №МИ-15-1060/30.09.2015 г. свиквам заседание на ОИК Руен на 01.10.2015 г. от 10:00 часа със следния проекто дневен ред:

1 . Одобряване на предпечатните образци на бюлетините за МИ 25.10.2015 г.

2. Текущи.

 

29.09.2015

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ОИК - РУЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 ГОД.

1. Общ брой листи с кандидати за общински съветници: 6; Общ брой кандидати за общински съветници в тези листи: 111;

2. Общ брой кандидати за общински кметове: 4;

3. Кандидати за кмет на кметство с. БИЛКА - 1;

4. Кандидати за кмет на кметство с. ВИШНА - 2;

5. Кандидати за кмет на кметство с. ВРЕСОВО - 2;

6. Кандидати за кмет на кметство с. ДОБРА ПОЛЯНА - 2;

7. Кандидати за кмет на кметство с. ДРОПЛА - 1;

8. Кандидати за кмет на кметство с. ДЪСКОТНА - 2;

9. Кандидати за кмет на кметство с. ДОБРОМИР - 3;

10. Кандидати за кмет на кметство с. ЗАЙЧАР - 2;

11. Кандидати за кмет на кметство с. ЗАИМЧЕВО - 1;

12. Кандидати за кмет на кметство с. КАМЕНЯК - 2;

13. Кандидати за кмет на кметство с. КАРАВЕЛЬОВО - 2;

14. Кандидати за кмет на кметство с. ЛЮЛЯКОВО - 2;

15. Кандидати за кмет на кметство с. ЛИСТЕЦ - 2;

16. Кандидати за кмет на кметство с. МРЕЖИЧКО - 1;

17. Кандидати за кмет на кметство с. ПОДГОРЕЦ - 1;

18. Кандидати за кмет на кметство с. ПРИПЕК - 2;

19. Кандидати за кмет на кметство с. ПРЕОБРАЖЕНЦИ - 3;

20. Кандидати за кмет на кметство с. ПРОСЕНИК - 4;

21. Кандидати за кмет на кметство с. ПЛАНИНИЦА - 1;

22. Кандидати за кмет на кметство с. РЪЖИЦА - 3;

23. Кандидати за кмет на кметство с. РАЗБОЙНА - 4;

24. Кандидати за кмет на кметство с. РУДИНА - 2;

25. Кандидати за кмет на кметство с. РОЖДЕН - 2;

26. Кандидати за кмет на кметство с. РУПЧА - 1;

27. Кандидати за кмет на кметство с. РЕЧИЦА - 1;

28. Кандидати за кмет на кметство с. СКАЛАК - 2;

29. Кандидати за кмет на кметство с. СНЕЖА - 1;

30. Кандидати за кмет на кметство с. СИНИ РИД - 2;

31. Кандидати за кмет на кметство с. СОКОЛЕЦ - 2;

32. Кандидати за кмет на кметство с. СТРУЯ - 2;

33. Кандидати за кмет на кметство с. СРЕДНА МАХАЛА - 2;

34. Кандидати за кмет на кметство с. СНЯГОВО - 1;

35. Кандидати за кмет на кметство с. ТОПЧИЙСКО - 2;

36. Кандидати за кмет на кметство с. ТРЪНАК - 1;

37. Кандидати за кмет на кметство с. ЧЕРЕША - 1;

38. Кандидати за кмет на кметство с. ШИВАРОВО - 2;

39. Кандидати за кмет на кметство с. ЯБЪЛЧЕВО - 2;

40. Кандидати за кмет на кметство с. ЯСЕНОВО - 1

 

 

 

28.09.2015

Говорители на ОИК Руен

ОИК Руен определи за говорители:

Тодор Тодоров - Председател на ОИК

Мустафа Ахмед - Секретар на ОИК

20.09.2015

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ

Общинската избирателна комисия Руен уведомява всички партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати, регистрирани за участие в местните избори в Община Руен, че на основание чл. 87, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс и съгласно решение на ЦИК 2250-МИ/18.09.2015 г. на 23.09.2015 г. от 10:00 часа в Ритуална зала с.Руен ще се проведе тегленето на жребия за определяне поредните номера в бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

ОИК Руен напомня на всички регистрирани за участие партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за издигане на независими кандидати, че 22.09.2015 г. вкл. е крайният срок за представяне на предложенията с кандидатури за съответните видове избор.

18.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Руен уведомява всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че ще работи през почивните 19,20,21 и 22.09.2015 г. , тъй като крайният срок за издигане на кандидатури за местните избори на 25.10.2015 г. от регистрираните в ОИК Руен партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 22.09.2015 г. вкл.

17.09.2015

Съобщение

Във връзка с приема на документи в ОИК – Руен за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участието в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. и дадени указания от Централната избирателна комисия в решение №2000-МИ/08.09.2015 г., Ви уведомяваме следното:


1. За извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и:
  - копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат – на хартиен носител;
  - данните на кандидатите в структуриран вид в EXCEL формат да се представят на ОИК– на електронен носител (диск, флаш памет, по e-mail)(ЖЕЛАТЕЛНО);
  - предложенията за регистриране на кандидатски листи във формат WORD /Приложение № 58 МИ/ - на електронен носител (диск, флаш памет, по e-mail)(ЖЕЛАТЕЛНО);


2. Общинската избирателна комисия – Руен извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на преносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.


3. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК – Руен извършва служебна проверка в регистрите на населението в общината.
Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

17.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РУЕН НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА КАНДИДАТИ Е 22.09.2015 г. (съгласно чл. 414, ал. 3 и чл. 416, ал. 4)

14.09.2015

Краен срок за регистрация за участие в изборите на 25.10.2015 г.

Общинската избирателна комисия Руен напомня, че крайният срок за регистрация за участие в изборите на 25.10.2015 г. на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за издигане на независими кандидати за кметове/общински съветници е 14.09.2015 г. до 18:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 289 / 14.12.2018

  относно: Вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Вресово, издигнат от партия „Движение за права и свбоди” за местните избори на 25.10.2015 г.

 • № 288 / 08.10.2017

  относно: За обявяване на избран кмет на кметство Скалак

 • № 287 / 06.10.2017

  относно: Регистриране на застъпници, предложени от Движение за права и свободи за за частичните избори за кметове на 08 октомври 2017 год.

всички решения